Tożsamość Metropolitalna mieszkańców Gdańska i Gdyni – zarys problemów i wstępne wyniki badań

Jak pokazują doświadczenia zagraniczne procesowi metropolizacji towarzyszy kształtowanie się terytorialnych orientacji politycznych, które muszą być oparte o identyfikację z danym terytorium. Ten rodzaj identyfikacji kształtuje się również w regionie metropolitalnym Trójmiasta, którego policentryczna struktura jest katalizatorem integracji. Sondaż uliczny przeprowadzony w Gdańsku i Gdyni w 2014 r. potwierdził silną lokalną autoidentyfikację mieszkańców obu miast. Jednak wykazał także istnienie fundamentów tożsamości metropolitalnej m. in. w formie silnego utożsamiania się respondentów z Trójmiastem czy dostrzegania wspólnoty celów rozwojowych obu miast, a co za tym idzie konieczności współpracy w ramach jednej organizacji metropolitalnej.


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Tożsamość Metropolitalna mieszkańców Gdańska i Gdyni – zarys problemów i wstępne wyniki badań

Autor: Maciej Tarkowski

Słowa kluczowe: Gdańsk, Gdynia, region metropolitalny, tożsamość metropolitalna, Trójmiasto

Keywords: Gdańsk, Gdynia, metropolitan identity, metropolitan region, Tri-City