Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta (KREM). Regulacje dotyczące nośników reklam i szyldów w planach miejscowych

Praca przedstawia gdański model poprawy estetyki miasta wypracowany w Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta (KREM). Model został sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska (BRG) decyzją Prezydenta Gdańska. Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta stanowi odpowiedź na narastający problem wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej. Celem prac studialnych było przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu poprzez nowe regulacje dotyczące nośników reklamy i szyldów do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku. W dłuższej perspektywie może zaowocować to poprawą estetyki przestrzeni miejskiej.


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta ( KREM ). Regulacje dotyczące nośników reklam i szyldów w planach miejscowych

Autor: Edyta Damszel-Turek

Słowa kluczowe: estetyka, KREM, reklama miejska, miejscowy plan