Rewitalizacja – szansa czy zagrożenie dla społecznego obrazu przestrzeni?

Pojęcie rewitalizacji jest używane w niezliczonej liczbie kontekstów. Najczęściej jest ona utożsamiana z jednorazowymi inwestycjami na danym obszarze. Tak rozumiana rewitalizacja stała się doraźnymi działaniami mającymi na celu poprawę (remont, renowację, modernizację) infrastruktury. W działaniach tych pomija się aspekt społeczny, który stanowi podstawę tego procesu. Przykładem takich działań są zmiany jakie zaszły w obszarze kieleckiego rynku. Przeszedł on gruntowną modernizację w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jednak dokonane zmiany w jednej z najważniejszych przestrzeni publicznych w mieście stale budzą kontrowersje. Wynikają one z różnych interpretacji samego pojęcia rewitalizacji i działań, które powinna ona obejmować. Proces rewitalizacji powinien być społeczną adaptacją danej przestrzeni, gdzie działania inwestycyjne stanowią tylko narzędzia do zmiany jej społecznego obrazu nie zaś są celem samym w sobie. Tym samym działania rewitalizacyjne ukierunkowane powinny być na aspekt społeczny i funkcje jakie dana przestrzeń spełnia i może spełniać w przyszłości dla jej użytkowników.


Artykuł ukazał się numerze 9 (1/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Rewitalizacja – szansa czy zagrożeniedla społecznego obrazu przestrzeni?

Autor:  Adam Sebastian Górski

Słowa kluczowe: rewitalizacja, społeczny obraz przestrzeni, przestrzeń publiczna

Keywords: revitalization, social image of space, public space