Problemy z ocenianiem zgodności z prawem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: definicje pojęć powierzchnia zabudowy i powierzchnia całkowitej zabudowy

Autorki uzasadniają pilną potrzebę wprowadzenia istotnych definicji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym, takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowitej zabudowy lub respektowania przez w ojewodów władztwa planistycznego gminy i zasad techniki prawodawczej. Zagadnienia te są istotne dla podniesienia poziomu kul-tury prawnej w regulacjach dotyczących urbanistyki i planowania przestrzennego.


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. . Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Problemy z ocenianiem zgodności z prawem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: definicje pojęć powierzchnia zabudowy i powierzchnia całkowitej zabudowy

Autor: dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita, dr inż. arch. Anna Wieczorek

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, prawo własności nieruchomości

Keywords: spatial planning, local plan of spatial planning, ownership of real estate