Studium La Grande Arche na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy La Defense we Francji

Procesy rozwojowe miast związane są ściśle z uwarunkowaniami ekonomicznymi oraz przestrzenno-społecznymi, które odnoszą się do możliwości terytorialnych prowadzenia ekspansji przestrzennej oraz zgodą społeczną na ich realizację. Procesy te wymagają zatem interdyscyplinarnego podejścia, których efekty powinny być uwzględnione w programach zagospodarowania przestrzennego osiedli. W związku z powyższym, w niniejszym artykule poddano analizie rozwój przestrzenny stolicy Francji w odniesieniu do kreacji nowego ośrodka dzielnicowego – La Defense. Na jego podstawie określono podstawowe zasady kompozycyjno-funkcjonalne wielofunkcyjnych ośrodków usługowych, wskazując m.in. jako cechy pryncypialne: potrzebę zróżnicowania funkcjonalnego, wysoką jakość przestrzeni publicznych oraz wysoką dostępnością komunikacyjną. W odniesieniu do kreacji różnego typu zabudowy wskazano ważność fizjografii w analizach geoprzestrzennych. W tym kontekście poddano weryfikacji aspekty przewietrzenia i nasłonecznienia w ramach budynku La Grande Arche De La Defense projektu Johanna Otto von Spreckelsena oraz wskazano potencjał analityczny w ramach efektu samoczyszczenia miasta wynikającego z logicznego sytuowania względem siebie obiektów wysoko-ściowych. We wnioskach artykułu zwrócono uwagę na potrzebę holistycznego podejścia w projektowaniu urbanistycz-no-architektonicznym, jako elementu stymulującego intensyfikację społeczno-gospodarczą.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Studium La Grande Arche na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy La Defense we Francji

Autor: Piotr Kryczka

Słowa kluczowe: La Defense, ośrodek usługowy, La Grande Arche De La Defense, fizjografia, budownictwo wysokościowe, analiza funkcjonalna

Keywords: La Defense, service centre, La Grande Arche De La Defense, physiography, high-rise construction, functional analysis