Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie w jaki sposób i w jakim zakresie realizowany jest obowiązek uwzględniania wymogów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-go. Autor publikacji pragnie również dokonać analizy sposobów i metod uwzględniania przez lokalnych prawodawców przepisów o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiskach w planach zagospodarowania przestrzennego. Zamiarem autora jest przeprowadzenie badań na wybranych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miasta Olsztyna.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna

Autor: Piotr Aszkiełowicz

Słowa kluczowe:  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, unikalny obszar, ochrona środowiska

Keywords: local spatial planning act, a unique area, environmental protection