Recenzenci

Do recenzowania artykułów publikowanych na łamach czasopisma Metropolitan. Przegląd naukowy są zapraszani specjaliści z różnych dziedzin (przede wszystkim prawa, administracji, urbanistyki, architektury, ekonomii i nauk społecznych). Każdy z artykułów jest oceniany co najmniej przez dwóch Recenzentów w procedurze „double-blind review” (podwójnej anonimowości). Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Do grona stałych Recenzentów czasopisma Metropolitan. Przegląd Naukowy należą:

dr Aleksander Jakubowski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski);

dr Roman Marchaj (Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski);

– dr Radosław Mędrzycki (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

dr Klaudia Nowicka (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka (Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska);

dr Karolina Rokicka-Murszewska (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, UMK w Toruniu);

dr Katarzyna Romańczyk (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego);

dr Agnieszka Rzeńca (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego);

dr Sebastian Sikorski (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administarcji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

dr Joanna Stępień (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii,  Uniwersytet Gdański);

dr Weronika Szafrańska (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski);

dr inż. Alicja Zawadzka (Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański).