Rada Naukowa

Nad poziomem merytorycznym Metropolitana czuwa Rada Naukowa. Pełni ona funkcję drogowskazu rozwoju oraz nadzoru merytorycznego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauki – różnych dyscyplin, poddyscyplin i specjalizacji. Oto jej aktualny skład:

–  prof. nadzw. dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;

prof. nadzw. dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej;

–  prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

dr hab. Robert Pyka – Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;

mgr Agnieszka Chomiuk – kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku.