Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków jako czynnik determinujący proces planowania przestrzennego

W niniejszym artykule zaprezentowano rolę organów planistycznych w realizacji zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. Rola ta polega przede wszystkim na uwzględnianiu określonych przepisami prawa zagadnień w aktach planowania przestrzennego, a także dokonywaniu uzgodnień oraz zasięganiu opinii właściwego organu, czyli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Analiza aktów normatywnych, orzecznictwa oraz poglądów doktryny doprowa-dziła do ukazania znaczenia usprawnienia systemu planistycznego dla skutecznej ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

TytułOchrona dziedzictwa kulturowego i zabytków jako czynnik determinujący proces planowania przestrzennego

Autor: Karina Pilarz

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, zabytek, dobro kultury, planowanie przestrzenne, proces planowania przestrzennego

Keywords: cultural heritage, national heritage, monument, cultural good, spatial planning, spatial planning process