Miejski wymiar rozwoju – nowe instrumenty: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Miasta – jako przestrzenie kumulacji zarówno potencjałów, jak i wyzwań rozwojowych – od dawna stanowią przedmiot zainteresowania Komisji Europejskiej. Zmiany priorytetów rozwojowych, doświadczenia związane z wdrażaniem kolejnych okresów programowania, jak również ewolucja zasad funkcjonowania samych organizmów miejskich skutkowały wprowadzaniem kolejnych dedykowanych instrumentów. Punktem wyjścia dla dotychczas stosowanych inicjatyw (URBAN, URBAN II,  JESSICA) było założenie, że zdegradowane obszary miast powinny być wyprowadzane z sytuacji kryzysowej poprzez działania zintegrowane i wielopłaszczyznowe, ponieważ występujące problemy społeczne, przestrzenne i gospodarcze wzajemnie się warunkują. (…)


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Miejski wymiar rozwoju – nowe instrumenty: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Autor: Anna Golędzinowska

Słowa kluczowe: instrumenty, rozwój, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, estetyka