Miejska przestrzeń publiczna jako obszar zdegradowany

Zgodnie z filozofią sustainable development celem głównym rewitalizacji powinna być poprawa jakości środowiska – zarówno przyrodniczych jak i kulturowych jego właściwości – tak by wspomagać reanimację i dobrą kontynuację trwałego rozwoju. Czytając projekt ustawy (wersja z  22 kwietnia  2015 r.) próbowałem ustalić jakie cele przyświecały autorom. Odniosłem wrażenie, że koncentrują się one głównie wokół zagadnień technicznej modernizacji budynków i są dość odległe od całościowego spojrzenia na chory organizm, który wymaga diagnozy i terapii w formie wieloetapowego i złożonego procesu zmian strukturalnych, funkcjonalnych oraz społecznych.

Rewitalizacja to proces zachodzący w konkretnym miejscu. Głównym jego celem powinno być przywrócenie zdolności do trwałego rozwoju miejsca. Plan rewitalizacji zakłada zarządzanie zmianą stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego miejsca w celu jego poprawy.

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Miejska przestrzeń publiczna jako obszar zdegradowany

Autor: Artur Kostarczyk

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, degradacja, miasta