Wybrane problemy nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych gminy.

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym umożliwiają gminie tworzenie jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych. Ustawodawca określa, że jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy w drodze uchwały rada gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej stanowią przedmiot regulacji statutu gminy, natomiast organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej są określone w odrębnym statucie, który uchwala rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.


Artykuł ukazał się numerze 5 (1/2016) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Wybrane problemy nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych gminy.

Autor: Katarzyna Borówka