Problem elementów konstrukcyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy konstrukcja normatywna opłaty uniemożliwia właściwe spełnienie zobowiązań finansowych na rzecz gminnego władcy daninowego?

W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą konstrukcji normatywnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Autor podjął próbę rozwiązania zagadnień badawczych związanych z pojęciem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze wskazaniem elementów konstrukcyjnych tej opłaty, tj. kto ją musi uiścić, od czego jest pobierana, a także jakie ustanawia się zwolnienia od tej opłaty oraz kto zwalnia z płacenia określonej daniny publicznej. Odpowiedź na przedstawione pytania nastręcza pewnych trudności, ponieważ ustawodawca skonstruował normatywnie określone przepisy niezgodnie z zasadami tworzenia prawa (szczególnie chodzi tu o niedoprecyzowanie poszczególnych, niejasnych, terminów używanych przez samego ustawodawcę). Należy zwrócić uwagę na przykład na brak jasnych znaczeń pojęć „właściciela nieruchomości zamieszkałej”, czy „gospodarowania odpadami komunalnymi” w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2. Artykuł dotyczył opłaty, która została ustano-wiona nie tyle dla osiągnięcia zysku, co dla rozwoju świadomości proekologicznej społeczności lokalnych, umożliwiając osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju. Rozważania zawarte w artykule uwzględniają poglądy prezentowane w doktrynie prawniczej oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (TK) i sądów administracyjnych.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł:Problem elementów konstrukcyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy konstrukcja normatywna opłaty uniemożliwia właściwe spełnienie zobowiązań finansowych na rzecz gminnego władcy daninowego?

Autor: Krzysztof Januszkiewicz

Słowa kluczowe: przesłanki ochrony środowiska naturalnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata, elementy konstrukcyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Keywords: grounds for environmental protection, the fee, the municipal waste management fee, structural elements of municipal waste management fee