Zachowanie naturalności krajobrazu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Artykuł ma na celu ukazać wyniki analizy zachowania naturalności krajobrazu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Analizy zostały przeprowadzone w granicach jednostek administracyjnych – gmin oraz w polach badaw- czych o kształcie heksagonu. Uzyskane wyniki wykazują, że wraz ze wzrostem odległości od rdzenia Obszaru Metropoli- talnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, zwiększa się stopień naturalności krajobrazu. Jednakże, ze względu na ograniczenia przestrzenne w rozwoju osadnictwa (duże zróżnicowanie wysokości, rozległe kompleksy leśne), różnice w stopniu prze- kształcania antropogenicznego między centrum a peryferiami obszaru metropolitalnego nie są aż tak wysokie.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zachowanie naturalności krajobrazu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot

Autor: Krystian Leliwa

Słowa kluczowe: naturalność krajobrazu, synantropiszacja, analiza przestrzenna, GIS, obszar metropolitalny

Keywords: landscape naturalness, landscape synanthropization, spatial analysis, GIS, metropolitan area