Konsultacyjne formy udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie projektu badawczego pt.: „Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) i współfinansowanego ze środków Miasta Gdańska. W projekcie uczestniczyli: Jakub
H. Szlachetko (koordynator projektu), Adam Bochentyn, Rafał Gajewski, Karol Ważny, Przemysław Wróbel, Piotr Żelaznowski.

Planowanie przestrzenne jest ważne, tyle co skomplikowane. Ważne, gdyż jego rezultaty w dużej mierze przesądzają o jakości życia człowieka. W końcu zależy ono m.in. od lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej czy społecznej. Skomplikowane, gdyż w ramach tego procesu ścierają się różne interesy i wartości, a organ planistyczny powinien je zważyć i w odpowiednim zakresie uwzględnić. Temu też służą takie instytucje prawne jak: (1) dyskusja publiczna, (2) konsultacje społeczne, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

 


Artykuł ukazał się numerze 4 (2/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Konsultacyjne formy udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Autor: Jakub H. Szlachetko

Słowa kluczowe: formy, konsultacje, planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna

Keywords:  forms, public consultation, spatial planning, social participation