Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim

Poniższy artykuł opisuje proces przeprowadzania obligatoryjnych konsultacji społecznych w procesie tworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. W jego treści opisano zarówno przepisy prawne stanowiące podstawę dla przeprowadzanych działań, jak również faktyczny przebieg konsultacji społecznych przeprowadzonych jednocześnie w 41 gminach. W przedmiotowym artykule opisano szczegółowo, ilu mieszkańców uczestniczyło w poszczególnych gminach w konsultacjach oraz jaki ich procent wypowiedział się pozywanie za włączeniem ich gminy do nowo tworzonego związku. Na podstawie tych danych, można wyciągnąć zarówno uniwersalne jak i bardzo konkretne wnioski co do poziomu partycypacji członków społeczności lokalnych w konsultacjach społecznych.


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim

Autor: Roman Marchaj

Słowa kluczowe: Konsultacje społeczne, Związek metropolitalny, Województwo Śląskie, Partycypacja, Demokracja

Keywords: Public consultations, Metropolitan Union, Silesian Voivodship, Participation, Democracy