Jarosław Kamiński, Agnieszka Podgórska „Krajobraz w poznańskim obszarze metropolitalnym – delimitacja, typologia i zasady ochrony.”

Rzeczywistość przestrzenna, w której obecnie żyjemy jest zdominowana przez intensywne procesy inwestycyjne. Presji podlegają w szczególności tereny otaczające miasta oraz tereny atrakcyjne przyrodniczo. Przyczynia się to często do degradacji jakości krajobrazu. Dochodzi do bezpowrotnej utraty charakterystycznych cech stanowiących o odrębności (tożsamości) danego miejsca. Ochrona i kształtowanie krajobrazu powinna być zatem jednym z priorytetowych zagadnień w procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie krajobrazu w ujęciu regionalnym i wykorzystuje informacje zawarte w Studium ochrony i kształtowania krajobrazu w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, opracowane w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.


Artykuł ukazał się numerze 6 (2/2016) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Krajobraz w poznańskim obszarze metropolitalnym – delimitacja, typologia i zasady ochrony.

Autor: Jarosław Kamiński, Agnieszka Podgórska

Słowa kluczowe: krajobraz, ochrona krajobrazu, delimitacja, Poznański Obszar Metropolitalny

Keywords: landscape, landscape protection, delimitation, Poznań Metropolitan Area