Komitet Regionów wobec problemu bezdomności.

W obecnych czasach bezdomność nie jest już jak kiedyś wyłączną sprawą państw narodowych, lecz dotyczy całej Unii Europejskiej. Transnarodowość zjawiska, a jednocześnie silny związek między powinnościami władz lokalnych a przeciwdziałaniem mu powinna skłaniać do refleksji nad wpływem władz lokalnych i regionalnych na to zjawisko w Unii Europejskiej. W artykule poprzez analizę opinii Komitetu Regionów, starano się wskazać czy a jeżeli tak, to w jaki sposób instytucja ta wpływa na problem bezdomności w Unii Europejskiej.


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: „Komitet Regionów wobec problemu bezdomności.”

Autor: Radosław Mędrzycki

Słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, Komitet Regionów, bezdomność, europeizacja, UE

Keywords: Local government, Committee of the Regions, homelessness, europeanization, UE