Problemy planowania rozwoju systemu transportowego w obszarach metropolitalnych – przykład Obszaru Metropolitalnego G-G-S.

 Problemy rozwoju systemów transportowych w metropoliach wynikają ze specyfiki tych obszarów, ich skali i struktury przestrzennej. Obszary te charakteryzują się dużą wewnętrzną integracją funkcjonalną oraz dobrze rozwiniętą siecią transportową. Dynamicznie rozwijające się obszary metropolitalne mają odrębne systemy zarządzania finansami, rozwiązania prawne oraz administrację, a także własne organy planowania i zarządzania, które mogą dokonywać zmian jako- ściowych, w tym w zakresie rozwoju systemów transportowych. Brak tych systemów i organów powoduje problemy w transporcie i zbyt wolne tempo zmian jakościowych. Pomimo skoku cywilizacyjnego dokonanego w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie planowanych inwestycji transportowych, cały system transportowy naszej metropolii ma wiele słabych stron. W artykule przedstawiono problemy planowania rozwoju systemu transportowego w obszarach metropoli- talnych na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Problemy planowania rozwoju systemu transportowego w obszarach metropolitalnych – przykład Obszaru Metropolitalnego G-G-S

Autor: doc. dr inż. Lech Michalski, mgr inż. Krystian Birr

Słowa kluczowe: planowanie transportu, strategia rozwoju, metropolia

Keywords: transport planning, development strategy, metropoly