Profil czasopisma

METROPOLITAN. Przegląd Naukowy” to nowy periodyk naukowy o tematyce metropolitalnej. 

Czasopismo podejmuje tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii, a także jednostek samorządu terytorialnego, i odnosi się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi czasopisma i wyspecjalizowanej tematyce, „Metropolitan” w sposób kompleksowy traktuje o problemach współczesnych metropolii.

Wśród zagadnień poruszanych na łamach czasopisma pojawiają się m.in.:

•  krajowa polityka samorządowa, a w tym metropolitalna i miejska;
•  ustrój systemu samorządu terytorialnego (województw, powiatów i gmin, a także ich związków i stowarzyszeń), a ponadto metropolii;
•  realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki i stowarzyszenia;
•  partycypacja organizacji pozarządowych, ruchów miejskich i mieszkańców w realizacji zadań samorządowych;
•  kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, a także innych powiązanych z nią polityk;
•  rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
•  ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym;
•  ochrona krajobrazu, środowiska i przyrody w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym.

Na łamach czasopisma publikowane są opracowania (artykuły, stanowiska, komentarze itd.) napisane w języku polskim i angielskim.

 „Metropolitan. Przegląd Naukowy” jest publikowany w formie cyfrowej na WWW, a ponadto rozsyłany newsletterem. Dostęp do wszystkich numerów jest nieodpłatny. Kolejne wydania periodyku są dostępne na platformie issuu pod adresem: https://issuu.com/metropolitan.przeglad