Metropolitan. Przegląd Naukowy - 8 (2/2017)

Pomysł powstania numeru Metropolitana, w całości poświęconego zagadnieniom tylko jednej metropolii, pojawił się wraz z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Pomorskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego – w 2016 r. Wraz z podpisaniem porozumienia gmin i powiatów tworzących od 2015 r.
stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, istnienie Obszaru Metropolitalnego stało się faktem i zostało w swoisty sposób potwierdzone właśnie opracowaniem Planu. Planowanie przestrzenne – przekładające na płaszczyznę przestrzeni geograficznej wizje polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, wydaje się najważniejszym narzędziem realizacji dążeń do stworzenia dobrych warunków zrównoważonego, społecznie uzasadnionego i gospodarczo korzystnego rozwoju, wraz z kreowaniem jak najlepszych ekologicznych i ekonomicznych warunków życia mieszkańców. Patrząc na porozumienie dla rozwoju metropolii, nieco idealistycznie można oczekiwać, że oto następuje otwarcie na nowe, lepsze czasy – tak dla samych samorządów, jak i gospodarki i mieszkańców.

Kliknij na okładkę aby pobrać cały numer w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI:

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Katarzyna Borówka, Agata Broniewska, Rafał Gajewski, Krzysztof Kalinowski, Marcin Michalak, Krzysztof Mularski, Piotr Smolnicki
projekt okładki: Katarzyna Berent
opracowanie graficzne i łamanie: Ka Leszczyńska
fotografia na okładce: Ewa Herasimowicz

RADA NAUKOWA:

mgr Agnieszka Chomiuk – kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Katarzyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz– Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.

Spis treści: