Metropolitan. Przegląd Naukowy – 11 (1/2019)

W numerze 11 prezentujemy artykuły związane z prawem do publicznego transportu zbiorowego, recentralizacją administracji publicznej oraz problematyką planowania przestrzennego.
Pobierz w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI:

redaktor naczelny: dr Katarzyna Szlachetko
sekretarz redakcji: Agnieszka Prusiewicz
członkowie redakcji: Iwona Rymarkiewicz, Monika Jakubek

RADA NAUKOWA:

prof. Danilo García Cáceres post – PhD – European Research Council (Université de Nantes, France) professor of International Public Law and Lawyer of ethics committee (Central University
of Ecuador)
dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka – Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bergen, członek Bergen Centre for Competition Law and Economics oraz Centre for Climate and Energy Transformation
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – KatedraGeografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska – KatedraPrawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska– Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
prof. Roberta Pyka – Instytut Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Maciej Smętkowski – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub H. Szlachetko – Katedra Geografii Społeczno – Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mariusz Szyrski – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Małgorzata Tabernacka – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ISSN 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.


 Spis treści: