Metropolitan. Przegląd Naukowy – 10 (2/2018)

W najnowszym numerze prezentujemy artykuły związane z problematyką miejską, opłat za odpady komunalne oraz z planowaniem przestrzennym.

Pobierz w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: dr Katarzyna Szlachetko

sekretarz redakcji: Agnieszka Prusiewicz

członkowie redakcji: Monika Jakubek, Iwona Rymarkiewicz, Piotr Marek Smolnicki, Dominik Wilk

RADA NAUKOWA

prof. Danilo García Cáceres post – PhD – European Research Council (Université de Nantes, France) professor of International Public Law and Lawyer of ethics committee (Central University
of Ecuador)
dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka – Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bergen, członek Bergen Centre for Competition Law and Economics oraz Centre for Climate and Energy Transformation
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – KatedraGeografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwaw Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – KatedraPrawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska – KatedraPrawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska– Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
dr hab. Roberta Pyka – Instytut Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Maciej Smętkowski – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub H. Szlachetko – Katedra Geografii Społeczno – Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mariusz Szyrski – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Małgorzata Tabernacka – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.

Spis treści: