Poradnik autora

Drogi Autorze!

Jeśli chcesz przesłać artykuł do recenzji, powinieneś wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z Regulaminem Redakcji, zaś przypisy w swojej pracy sporządzić według podanych niżej zasad.

Dziękujemy!

 


Zasady tworzenia i budowy przypisów

1) Przypisy powinny być umieszczanie u dołu strony i powinny mieć numerację ciągłą.

2) Każdy przypis powinien zaczynać się dużą literą i kończyć kropką.

3) Przypisy dotyczące prac naukowych należy tworzyć w następujący sposób:

– przypis dotyczący źródła – książki:

inicjał imienia (kropka, spacja) i nazwisko autora + tytuł (kursywą) + miejsce i rok wydania publikacji  + strona;  wszystkie pozycje powinny być oddzielone przecinkiem i spacją;

Przykład: M. Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Gdańsk 2008, s. 199

– przypis dotyczący źródła – artykułu w czasopiśmie:

inicjał imienia (kropka, spacja) i nazwisko autora + tytuł (kursywą) + „nazwa czasopisma” (w cudzysłowie, bez kursywy) i rok wydania + numer/zeszyt/tom + strona; wszystkie pozycje powinny być oddzielone przecinkiem i spacją;

Przykład: T. Bąkowski, W sprawie „milczącej zgody organu”, „Państwo i Prawo” 2010, z. 3, s. 108.

– przypis dotyczący źródła – artykułu w pracy zbiorowej:

inicjał imienia (kropka, spacja) i nazwisko autora + tytuł (kursywą) + [w:] + dane redaktora pracy zbiorowej (inicjał imienia i nazwisko) i oznaczenie (red.) + tytułu pracy zbiorowej (kursywą) + miejsce i rok wydania publikacji + strona; wszystkie pozycje powinny być oddzielone przecinkiem i spacją;

Przykład: J. Łukasiewicz, Z zagadnień racjonalizacji tworzenia prawa administracyjnego (wybrane uwagi) [w:] E. Bojanowski (red.), Legislacja administracyjna, Gdańsk 1993, s. 134.

– przypis dotyczący źródła – książki, której autorami jest kilka osób, a poszczególne poglądy w niej zawarte można przyporządkować jedynie poszczególnym autorom:

inicjał imienia (kropka, spacja) i nazwisko autora +  [w:] + dane autorów pracy + tytułu pracy (kursywą) + miejsce i rok wydania publikacji + strona; wszystkie pozycje powinny być oddzielone przecinkiem i spacją;

  1. Chróścielewski [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 71.

– powoływanie w artykule po raz drugi (i następne) tej samej pracy powinno nastąpić w postaci skróconej, np.:

  1. Bogusz, Wadliwość aktu…, s. 200.
  2. Łukasiewicz, Z zagadnień racjonalizacji…, 135.

– w przypadku powoływania się w kolejnym przypisie na źródło przytoczone w przypisie bezpośrednio poprzedzającym, należy posłużyć się skrótem Ibidem (kursywą), z jednoczesnym podaniem numeru strony;

– powołując się na stronę internetową należy podać jej adres, jak również datę, w której cytowana treść była na stronie dostępna.

4) Powoływanie w artykule aktów prawnych powinno następować z zachowaniem poniższych zasad :

  1. a) nazwę i datę uchwalenia (wydania) aktu normatywnego należy powoływać w tekście głównym np. ustawa z dnia stycznia 1998 r. o ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, natomiast miejsce publikacji aktu należy wskazać w przypisie, np. Dz. U. z 1998 r. Nr 12, poz. 42.; należy również dodać informację o późniejszych zmianach aktu prawnego (poprzez umieszczenie, po wskazaniu miejsca publikacji aktu, zwrotu „ze ”),
  2. b) rok wydania Dz. U. podawać należy jedynie wówczas, gdy jest inny, niż rok wydania aktu prawnego lub gdy mamy do czynienia z tekstem jednolitym aktu; pamiętać należy, że od dnia 1 styczna 2012 r. Dz. U. publikowany jest tylko w wersji elektronicznej bez podziału na numery;
  3. c) przy powoływaniu tekstu jednolitego, fakt ten należy zaznaczyć zwrotem: tekst jedn.

5) Przy powoływaniu orzeczeń sądowych w tekście głównym należy powoływać rodzaj i datę orzeczenia oraz jego sygnaturę, np. wyrok NSA z dnia 24 lutego 1989 r., I SA 1104/88, natomiast w przypisie miejsce publikacji np. ONSA 1990, nr 1, poz. 5;  LEX nr 1126276.