Sztuka tworzenia (miasta). O artystycznym wymiarze przestrzeni publicznej na przykładzie projektu zagospodarowania obszaru wokół Chojnickiego Centrum Kultury

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące funkcjonowania przestrzeni publicznej o charakterze kulturalnym oraz jej integrację z systemem przestrzeni miejskich na przykładzie Chojnic. Kontemplacja nad wszystkimi zagadnieniami – tożsamości, kultury w mieście, aspektów społecznych przestrzeni publicznej – opiera się na projekcie zagospodarowania przestrzeni wokół Chojnickiego Centrum Kultury. W przedstawionym obszarze zauważa się brak aktywności społecznych, zamknięcie działalności kulturalnej wewnątrz obiektu, brak tożsamości miejsca oraz funkcjonalnej integracji ze strukturą miasta. Ponadto działania władz miejskich na rzecz poprawy stanu obszaru dotyczą wyłącznie modernizacji obiektu wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni w funkcję parkingową. Zauważa się także brak powiązań pomiędzy przestrzeniami o potencjale kulturowym. Zakres projektu obejmuje część analityczną oraz część projektową. W pierwszej części oparto się na literaturze dotyczącej przestrzeni publicznych oraz – w części analiz fizyczno-geograficznych – na dokumentach sporządzanych dla obszaru miasta. Analizy społeczne oraz gospodarcze poparto danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatecznym rezultatem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania przestrzeni przy Chojnickim Centrum Kultury. Na potrzeby odpowiedniego funkcjonowania obszarów o podobnej funkcji publicznej w mieście, stworzono także koncepcję spójnego systemu przestrzeni, za pomocą powiązań przestrzennych i funkcjonalnych, na bazie istniejącego potencjału.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Sztuka tworzenia (miasta). O artystycznym wymiarze przestrzeni publicznej na przykładzie projektu zagospodarowania obszaru wokół Chojnickiego Centrum Kultury

Autor: Angelika Muzolf

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, sztuka, kultura, społeczeństwo, sztuka w przestrzeni publicznej, centrum kultury, Chojnice, projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej

Keywords: public space, art, culture, society, art in public space, cultural center, Chojnice city, project for public space