Zagubieni wśród „parków”.

Artykuł stanowi polemiczny przegląd „słownej twórczości developerów”, tworzącej nową modę na wprowadzanie nazw obiektów budowlanych, podszywających się pod pozytywne skojarzenia z terenami zieleni, rekreacji, piękna i ciszy. Głównym przedmiotem zainteresowania są „parki” – ale nie w tradycyjnym znaczeniu tego słowa lecz obiekty budowlane, którym zaczęto przypisywać nazwy własne zawierające to słowo. Dominują wśród nich osiedla mieszkaniowe, ale coraz więcej jest też innego typu obiektów – handlowych, czy biurowych. Już obecnie liczba „parków” budowlanych znacząco przewyższa liczbę parków rekreacyjnych, wchodzących w skład miejskich terenów zieleni. Na problem ten należy zwrócić uwagę, przez uczciwość wobec przyszłych mieszkańców i dla zachowania właściwej relacji pomiędzy terenami zieleni, a nieuczciwym wykorzystywaniem pozytywnych skojarzeń słów dla uzyskania celów ekonomicznych inwestorów.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zagubieni wśród „parków”

Autor: dr inż. arch. Alicja K. Zawadzka, mgr Barbara Korwel-Lejkowska oraz dr hab. Jarosław T. Czochański

Słowa kluczowe: parki miejskie, osiedla mieszkaniowe, nazewnictwo osiedli, tożsamość miejsc

Keywords: city parks, housing estate, nomenclature of settlements, identity of place