Społeczna odpowiedzialność biznesu jako imperatyw strategiczny w obliczu zmian postaw konsumenckich.

Artykuł podejmuje tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa jako odpowiedzi na dyktat zmieniającego się społeczeństwa. Przytacza definicję pojęcia oraz wskazuje na powody rozwijania w przedsiębiorstwach strategii ukierunkowanych na społeczną odpowiedzialność. W niniejszym artykule strategie CSR rozpatrywane są w kontekście zmieniających się postaw konsumentów i prospołecznych poglądów klientów. Uwaga ukierunkowana jest na klienta jako najważniejszego interesariusza przedsiębiorstwa, który ma bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży, a co za tym idzie, osiągane zyski. Wnioskowanie opiera się na analizie wyników międzynarodowego badania zrealizowanego przez Cone Communications we współpracy z Ebiquity dotyczącego postaw i zachowań konsumentów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz na badaniach własnych – pilotażowym sondażu diagnostycznym, badającym wartość społeczną w decyzjach zakupowych klientów. W artykule autorka przedstawia zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uwarunkowania, obszary i instrumenty stosowane w zakresie CSR. Wskazuje na korzyści dla firmy i interesariuszy ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorka poprzez swoje rozważania stara się potwierdzić tezę, iż strategię społecznej odpowiedzialności biznesu należy uznać za ważny element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa w obecnej rzeczywistości wzrastającej świadomości i odpowiedzialności społecznej.


Artykuł ukazał się numerze 5 (1/2016) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako imperatyw strategiczny w obliczu zmian postaw konsumenckich.

Autor: Agnieszka Chomiuk

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia CSR, pro społeczny konsument, zmiana postaw konsumenckich

Keywords: corporate social responsibility, CSR strategy, pro consumer society, change of consumer attitudes