Raport podsumowujący Szczyt Klimatyczny Żuław

Z inicjatywy Instytutu Metropolitalnego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Żuławy i mię- dzynarodową siecią miast Cittaslow, 25 września br. w Żuławskim Parku Historycznym w No- wym Dworze Gdańskim odbył się Szczyt Klimatyczny Żuław. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby regionu, który ze względu na swoje położenie geograficzne, rzeźbę terenu, sieć osadniczą i gospodarkę jest szczególnie narażony na skutki zmian klimatycznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele żuław- skich samorządów, przedsiębiorstw, spółek ko- munalnych, aktywiści i mieszkańcy. Szczyt obejmował dwa panele dyskusyjne połączone z dyskusjami. Centralnym punktem było podpi-sanie przez uczestników Deklaracji, która stano- wi załącznik do niniejszego raportu. Sam raport zawiera listę uczestników, program, opracowa- nie wypowiedzi panelistów, podsumowanie póź- niejszych dyskusji oraz zestaw rekomendacji dla przyszłych działań.


Artykuł ukazał się numerze 12 (2/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Raport podsumowujący Szczyt Klimatyczny Żuław

Autor: Szymon Król